กลับหน้าบทความอิเล็กทรอนิกส์ | SE-ED.com | Electronics Society | ThailandIndustry.com | Webboards |
พื้นฐานของทรานซิสเตอร์ : นายไอซี

ที่มา : วารสาร SEMICONDUCTER ฉบับที่ 68 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2528 - มกราคม พ.ศ. 2529

ทรานซิสเตอร์ สารกึ่งตัวนำสำคัญ
กราฟแสดงคุณสมบัติทางไฟฟ้า
ตัวอย่างการคำนวณในวงจร
การประยุกต์ทรานซิสเตอร์ ใช้งาน
ทรานซิสเตอร์ใน วงจรขยายสัญญาณ
แบบฝึกหัดทดสอบแบบฝึกหัดทดสอบ

1. วงจรดังรูป กระแสต่าง ๆ ข้อใดถูก

ก) I1 = I3 = 0 , I2 = 11.75 mA , I4 = 26.75 mA

ข) I1 = I2 =11.75 mA , I3 = 0 , I4 = 26.75 mA

ค) I1 = I2 =11.75 mA , I3 = I4 = 0

ง) I1 = I2 =11.75 mA , I3 = I4 = 26.75 mA

2. จากกราฟดังรูป จงหาค่า เบต้า

ก) 45 ข) 90 ค) 135 ง) 180

3. จากข้อ 2 จุด X ควรมีค่าเท่าใด

ก) 56.25 ข) 112.5 ค) 180 ง) 225

4. วงจรดังรูป จงหา IB , IC , VCE

ก) 5.64 ไมโครแอมป์ , 2.35 mA , 2.82 V.

ข) 23.5 ไมโครแอมป์ , 5.64 mA , 2.82 V.

ค) 23.5 ไมโครแอมป์ , 5.64 mA , 2.18 V.

ง) 5.64 ไมโครแอมป์ , 2.35 mA , 2.18 V.

5. จากข้อ 4 เมื่อทรานซิสเตอร์ อิ่มตัว จงหาค่า IC

ก) 10 mA ข) 100 mA ค) 5.64 mA ง) 0.01 mA

6. ทรานซิสเตอร์ควรมีค่า เบต้า เท่าใด VCE จึงจะได้ เป็น 5 โวลต์

ก) 50 ข) 100 ค) 150 ง) 200

7. RB ควรมีค่าเท่าใด VCE จึงจะได้ เป็น 4.5 โวลต์

ก) 470 กิโลโอห์ม ข) 270 กิโลโอห์ม ค) 47 กิโลโอห์ม ง) 27 กิโลโอห์ม

8. จงหารูปคลื่นที่เอาท์พุต เมื่อป้อนสัญญาณอินพุตเต็มที่

เฉลย 1)ค. 2)ง. 3)ง. 4)ค. 5)ก. 6)ข. 7)ก. 8)ง.


สงวนลิขสิทธิ์
พ.ศ. 2542-2553 โดยบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
Copyright © 1999-2010 by SE-EDUCATION Public Company Limited. All rights reserved.