กลับหน้าบทความอิเล็กทรอนิกส์ | SE-ED.com | Electronics Society | ThailandIndustry.com | Webboards |
สารานุกรมไดโอดฉบับย่อย ตอนที่ 3 : บุญชัย งามวงศ์วัฒนา

ที่มา : วารสาร SEMICONDUCTER ฉบับที่ 139 เดือน พฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2537

หน้าแรก
วงจรแรงดันอ้างอิง
วงจรรักษาระดับแรงดัน ที่ใช้ ทรานซิสเตอร์
วงจรรักษาระดับแรงดัน ที่ปรับค่าได
การประยุกต์ใช้ซีเนอร์ไดโอด ในงาน ด้านอื่น ๆ


สารานุกรมไดโอดฉบับย่อย ตอนที่3

ถ้าพูดถึงวงจรแรงดันอ้างอิง หรือวงจรรักษาระดับแรงดันก็ต้องพูดถึงซีเนอร์ไดโอดด้วย อุปกรณ์ที่ถูกผลิตขึ้นมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะแล้วมันใช้งานอย่างล่ะ บทความนี้บอกคุณได้

ทั้งสองตอนที่ผ่านมาได้กล่าวถึงลักษณะพื้นฐานทั่ว ๆ ไปของไดโอด การไดโอดไปใช้ในวงจรต่าง ๆ และการประยุกต์ใช้ไดโอดในงานเฉพาะด้าน แต่นอกเหนือจาก ไดโอดชนิดมาตรฐานแล้ว ยังมีไดโอดชนิดพิเศษอีกหลายชนิดเช่น ซีเนอร์ไดโอด, วาริแคปไดโอด, โฟโต้ไดโอด เป็นต้น สำหรับในตอนนี้จะพูดถึงซีเนอร์ไดโอด และการประยุกต์ใช้งาน ซีเนอร์ไดโอดในวงจรต่าง ๆ ขึ้นอย่างมากมายดังที่ได้กล่าวมาแล้วในตอนที่ 1 ซึ่งค่าแรงดันที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์นี้เรียกว่า แรงดันซีเนอร์หรือแรงดันอะวาลานซ์ของไดโอด ซีเนอร์ไดโอดจึงเป็นไดโอดที่ถูกผลิตขึ้นมา โดยอาศัยปรากฏการณ์ที่ว่านี้โดยเฉพาะ และมีประโยชน์อย่างมากในการนำมาใช้สร้างแรงดันอ้างอิง

รูปที่ 1 วงจรแรงดันอ้างอิงที่ใช้ซีเนอร์ไดโอด

รูปที่ 1 แสดงการนำซีเนอร์ไดโอดมาใช้สร้างแรงดันอ้างอิง โดยแหล่งจ่ายไฟจะจ่ายกระแสค่าหนึ่ง ผ่านตัวต้านทาน R


สงวนลิขสิทธิ์
พ.ศ. 2542-2553 โดยบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
Copyright © 1999-2010 by SE-EDUCATION Public Company Limited. All rights reserved.