กลับหน้าบทความอิเล็กทรอนิกส์ | SE-ED.com | Electronics Society | ThailandIndustry.com | Webboards |
ไตรแอกและเอสซีอาร์ ตอนที่ 2 : พลผดุง ผดุงกุล

ที่มา : วารสาร SEMICONDUCTER ฉบับที่ 92 เดือน พฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2532

หน้าแรก
การออกแบบวงจรใน ลักษณะอะซิงโครนัส
การออกแบบวงจรใน ลักษณะซิงโคนัส
ตัวอย่างวงจรที่ใช้งาน แบบอะซิงโคนัส
ตัวอย่างวงจรที่ใช้งาน แบบซิงโคนัส
วงจรหรี่ไฟ
วงจรควบคุมความเร็ว ของยูนิเวอร์แซลมอเตอร์
ไตรแอกและเอสซีอาร์ ตอนที่ 2

บทความในตอนที่แล้วได้กล่าวถึงโครงสร้างและการใช้งานแบบง่าย ๆ ของไตรแอกและเอสซีอาร์ไปแล้วสำหรับเนื้อหาของตอนนี้ซึ่งเป็นตอนจบของบทความเรื่องนี้ จะได้ขอกล่าวถึงการใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ โดยได้ยกตัวอย่างการใช้งานนั้น ๆ เพื่อเป็นแนวทางแก่ท่านผู้อ่านในการนำไปใช้งานได้ต่อไป

การใช้งานทั้งหมดนั้นสามารถแบ่งออกได้ตามรูปแบบของการทริกหรือการกระตุ้นการทำงานที่เกตได้เป็น 2 ลักษณะคือ แบบอะซิงโครนัส (Asynchronous) และแบบซิงโครนัส (Synchronous) ดังจะกล่าวในรายละเอียดต่อไป

 

 


สงวนลิขสิทธิ์
พ.ศ. 2542-2553 โดยบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
Copyright © 1999-2010 by SE-EDUCATION Public Company Limited. All rights reserved.